Synesthesia

Synesthesia
A phenomenon when senses merge together